Actore non probante reus absolvitur

Davacı davasını ispat edemezse, davalı kurtulur; ispat yükü kendisine düşen davacının ispat edememesi halinde ispatsızlığın riskine davacı katlanır.